ВиВ Консулт - Разработки за студенти

Условия за ползванеОбщи условия и правила


1.Общи условия и правила
Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн услуги през уеб сайта www.viv.consult.com, за краткост наричан „уеб сайта“, собственост на „ВиВ Консулт“ ЕООД, телефон за контакти 0895 867745, наричан за краткост „Консултант“ и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за консултантски услуги, наричано за краткост „Потребител“.
Всяко посещение на уеб сайта www.viv.consult.com означава, че Вие сте запознати с настоящите Общи условия и сте съгласни да ги ползвате безусловно. Общите условия могат да бъдат изменяни от „ВиВ Консулт“ ЕООД по всяко време чрез актуализацията им.
Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта www.viv.consult.com.


2.Съдържание на сайта
Съдържанието на уеб сайта www.viv.consult.com е със защитени авторски права, като се включват дори и тези права, които не са изрично упоменати тук, но са гарантирани от Закона за авторското право и сродните му права.
Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без изричното писмено съгласие на „ВиВ Консулт“ ЕООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.


3.Защита на личните данни
Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на потребителите на този сайт. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате контактната форма и да въвеждате лични данни. В случай, че решите да използвате някои от формите ни за контакт или да направите онлайн поръчка, ще е необходимо да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга или покупка, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.
При регистрация в сайта от потребителите се изисква да предоставят лични данни като потребителско име, e-mail, телефон, собственоръчно въведена парола. Тези данни се използват единствено и само за целите на сайта и не се предоставят под каквато и да била форма на трети страни, с изключение на случаите, в които от това зависи изпълнението на желана от вас услуга към сайта.
Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по e-mail.


4.Гаранции
Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. viv.consult.com не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако viv.consult.com е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на viv.consult.com в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.


5.Изработка на проект
5.1.Оферта за изготвяне на проект
За да Ви предоставим конкретна оферта за изработване на проект, ние имаме нужда от информация за темата, обема, срока за разработка, работен план / материали / насоки от научен ръководител (ако имате такива). Затова първоначално е необходимо коректно да попълните „Формата за запитване“ с предоставянето на вярна информация.
В рамките на 2-3 работни дни Вие ще получите оферта за изработване на цялостния проект. Тя включва следните елементи: обем на разработка, срок за предаване, цена за разработка, начин на плащане и формат на проекта.
Със заплащане на авансовата вноска се счита, че клиентът приема офертата и е съгласен с Общите условия, след което започва изпълнението на проекта.
Всички допълнителни изисквания и/или насоки получени след отправяне на оферта, подлежат на допълнително договаряне. При условие, че не бъдат допълнително договорени, имат само информативен характер.

5.2.Разработване на договорен проект
5.2.1.Авансова вноска
Размерът на авансовата вноска е процент от стойността на проекта, посочена в офертата към даден клиент. Авансовата вноска има смисъл на капаро по смисъла на ТЗ. При отказ от страна на клиента, тя не се връща и служи да обезпечи текущите разходи на viv.consult.com направени за проекта.
5.2.2.Срок за изпълнение
Срокът за изпълнение на проекта /посочен в офертата/ започва да тече от датата на плащане на авансовата вноска. В процеса на работа ако сложността на проект го изисква, срока за изпълнение може да бъде удължен.
5.2.3.Започване работа по проект
След заплащане на авансовата вноска, viv.consult.com се задължава да започне работа по договорения проект. Процеса на разработка протича на два етапа - първи етап запознаване с проблема, търсене и подбор на литература и други информационни източници, и втори етап - фактическа работа по изготвяне на проекта.
5.2.4.Работен план
Ако клиента няма работен план, viv.consult.com се задължава да разработи такъв. При необходимост, в процеса на работа планът може да бъде променян. Работен план предоставен от клиента може да бъде променян само след изрично негово съгласие. viv.consult.com не носи отговорност за съдържанието на предоставен от клиента план. Спазват се стриктно точките посочени в него. Всички корекции в структурата на работния план, след предаване на проекта са обект на допълнително заплащане.
5.2.5.Параметри на проекта
Всички параметри и изисквания към възложените проектите трябва да бъдат договорени предварително в писмен вид. Всички обсъждания направени по друг начин и след направена оферта имат само информативен характер и viv.consult.com не се ангажира с тях.
5.3.Предаване на проект
След завършване на проекта от страна на viv.consult.com, същият се предава на клиента във формат на преглед. При формата за преглед с цел защита на труда си може да липсват увод, заключение и използвана литература.
Авторското право върху конкретен проект се прехвърля след заплащането му в пълния договорен размер. Дотогава носител на авторските права е viv.consult.com. Изрично се забранява ползване, цитиране, копиране и разпространение на целия проект или на части от него при представянето му във формат за преглед.
След заплащане на сумата по проекта, от която е приспадната авансовата вноска, клиентите получават проекта във MS Word формат, с което приключва етапа на разработване на проекта.
Ако датата за предаване съвпада с почивен ден или на официален празник, за такава се счита първия работен ден след нея.
5.4.Корекции на предаден проект
Завършеният проект подлежи на корекции, изисквани от научен ръководител. Всички останали корекции /промяна на работния план, включване на нови източници на информация, преформатиране/ са обект на допълнителни договорки.
Времевата рамка за евентуално преразглеждане на вече готова разработка е ограничена до десет дни, след нейното получаване. След този срок, клиентът няма право на никакви възстановявания на суми или ревизии на текст.
След уточняване на корекциите те могат да бъдат извършени в 10 дневен срок.
5.5.Цена на проекта
При определяне на цената значение имат:
- вид на разработката (дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или др.);
- сложност на разработката (теоретична, аналитична, с включени лични разсъждения, формули и изчисления);
- изисквания за обем страници;
- срок за разработване на проекта;
- характер на използваните източници на информация.
5.6.Възстановяване на суми
При извършване на преводи към клиенти, всички необходими такси за трансфер се приспадат от изпращаната сума.


6.Промяна на правилата и условията за ползване на сайта viv.consult.com
viv.consult.com си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично потребителите да проверяват тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между viv.consult.com и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Потребителите могат да го прекратят като престанат да използват и посещават  уеб сайта viv.consult.com и като унищожат материалите, които са „свалили“, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от него. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват,  ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта viv.consult.com и услугите, които той предлага.


7.Заключителни разпоредби
Всички възникнали въпроси по отношенията на общите условия и правила за работа са обект на допълнителни договорки и уточнения.

 


Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване