ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Предприемачество и Управление на проекти / Бизнес проекти / Създаване на семеен хотел „Камена“, гр. Велики Преслав, Шумен
Създаване на семеен хотел „Камена“, гр. Велики Преслав, ШуменРеф №: 06-3
Брой страници: 25
Категории: Предприемачество и Управление на проекти / Бизнес проекти

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЕКЦИЯ „I.Въведение“
1.Кратко описание на проекта
2.Очакван резултат след завършване на проекта
2.1.Устойчива заетост за периода на бизнес плана
СЕКЦИЯ „II.Описание на кандидата (дейност, пазар, конкуренти)“
1.Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс
2.Правен статут
3.Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал
4.Предпроектно проучване
4.1.Конкуренция
4.2.Пазарна среда
4.3.Друго извършено проучване на дейността (местен пазар на труда, заетост, квалификация)
5.Разработки
5.1.Маркетингова стратегия
5.2.Системи за управление
5.3.Рекламни и информационни кампании
СЕКЦИЯ „III.Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти”
1.Обект и източници за финансиране на проекта
2.Етапи при изпълнение на инвестиционния проект
3.Доставчици
4.Клиенти
СЕКЦИЯ „IV.Финансово икономически статус – приходи и разходи“
1.Приходи
1.1.Приходи от дейността
2.Разходи
2.1.Разходи за дейността
2.2.Финансови разходи
2.2.1.Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
2.3.Себестойност
СЕКЦИЯ „V.Прогноза за Нетните парични потоци на проекта“ 
1.Прогноза за Нетните парични потоци на проекта
СЕКЦИЯ „VІ.Разчетни показатели за финансова ефективност на проекта“
1.Нетна настояща стойност
2.Вътрешна норма на възвращаемост
3.Индекс на рентабилност
 


PDF превю
Семеен хотел „Камена“ е създаден в края на 2017 г. в гр. Велики Преслав, категоризиран с „две звезди“. 
Хотелът е целогодишен, специализиран в предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.
На територията на община Велики Преслав съществуват благоприятни условия за развитие на алтернативен туризъм.
Проектът кандидатства по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост“ на Програмата за развитие на селските райони. 
Стойността на цялата инвестиция е в размер на 100 000 лв., като средствата ще бъдат осигурени изцяло от банков кредит.

 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване