ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Международна икономика / Външна търговия / Проблеми и перспективи на външната търговия на България със съседните й страни
Проблеми и перспективи на външната търговия на България със съседните й страниРеф №: 01-58
Брой страници: 64
Категории: Международна икономика / Външна търговия

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА.ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА – СЪЩНОСТ И ОБХВАТ
1.Същност и особености на външнотърговската политика
2.Механизми и инструменти за въздействие на държавата върху външнотърговската и външноикономическата дейност
2.1.Икономически лостове
2.2.Административни лостове
2.3.Информационно-управленски лостове
2.4.Правни лостове
3.Либерализация на световната търговия
4.Анализ на механизма за държавно регулиране на външноикономическата дейност в България
4.1.Присъединяването на България към СТО
4.2.Приложение на икономическите лостове в България
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СЪСЕДНИТЕ Й СТРАНИ
1.Състояние на договорно-правната база на България със съседните й страни
2.Развитие на търговско-икономическите отношения на България със съседните й страни
2.1.Динамика на износа 
2.2.Динамика на вноса 
2.3.Търговско салдо
2.4.Структура на износа и вноса
2.5.Инвестиции
ГЛАВА ТРЕТА. ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ СЪС СЪСЕДНИТЕ Й СТРАНИ
1.Перспективи пред външнотърговската политика на България
2.Развитие на търговските отношения на България със съседните държави
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 През последните десетилетия световната икономика все повече се глобализира. Развитието на националните стопанства и региони става все по-взаимозависимо. Нараства интеграцията между развитите индустриални страни на основата на задълбочаващи се търговски връзки и сътрудничество. 
Глобализацията в съвременното световно стопанство е икономическо, политическо, технологично и културно явление. Характеризира се с нарастваща взаимозависимост между държавите и техните граждани. В основата й лежи засилващата се интеграция на националните икономики чрез намаляване на пречките пред свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. 
Основна цел на магистърската теза е да анализира тенденциите и особеностите на външната търговия на България със съседните й страни – Румъния, Турция, Гърция, Сърбия и Р. Македония. 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване