ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Туризъм / Хотелиерство и ресторантьорство / Анализ на управлението в ресторантьорството /на примера на „Българският ресторант Чевермето”/
Анализ на управлението в ресторантьорството /на примера на „Българският ресторант Чевермето”/Реф №: 01-60
Брой страници: 88
Категории: Туризъм / Хотелиерство и ресторантьорство

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО КАТО ЧАСТ ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
1.Същност и характеристики на туризма
2.Същност и значение на ресторантьорството
2.1.Възникване на ресторантьорството
2.2.Същност и основни функции на ресторантьорството
3.Заведения за хранене и развлечения – видове и основна характеристика
4.Същност и основни черти на ресторантьорския продукт
5.Организация и управление на ресторантьорството
6.Световната криза и ресторантьорството
ГЛАВА ВТОРА. ПРЕДСТАВЯНЕ НА „БЪЛГАРСКИЯТ РЕСТОРАНТ ЧЕВЕРМЕТО”, СОФИЯ
1.Представяне на „Българският ресторант Чевермето”, София
2.Основни клиенти на „Българският ресторант Чевермето”
3.Ресторатньорски продукт
3.1.Ценова политика
3.2.Дистрибуционна политика
3.3.Комуникационна политика
3.4.Информационно решение
4.Анализ на конкурентната среда
ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „БЪЛГАРСКИЯТ РЕСТОРАНТ ЧЕВЕРМЕТО”, СОФИЯ
1.Структура на управлението
2.Управление на човешките ресурси
2.1.Човешките ресурси в ресторантьорството
2.2.Персонал
3.Технология и организация на ресторантьорското обслужване
4.SWOT анализ на „Българският ресторант Чевермето”
5.Управление по време на криза
6.Основни проблеми пред ресторантьорството и насоки за тяхното преодоляване
7.Изводи и препоръки за усъвършенстване на управлението в „Българският ресторант Чевермето”
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА    
 В съвременните условия ресторантьорския бизнес се характеризира с особено интензивно развитие, в следствие постоянните структурни изменения в световната икономика. Развитието на производството и научно-техническия прогрес водят до непрекъснато разширяване на стоковата номенклатура, както на вътрешния, така и на международния пазар. Това води до появата на нови и разнообразни стоки и форми в ресторантьорството. 
Успешното развитие на ресторантьорските заведения зависи от правилната организация, управление и пълното съобразяване на стопанската им дейност с потребителското търсене и конкуренция. Те също зависят и от състоянието на националната икономика и покупателните възможности на населението, от броя и платежоспособността на чуждестранните туристи, които ежегодно посещават нашата страна.
Високият стандарт на предлагане и обслужване в заведенията за хранене и развлечения при пазарната конкуренция е основно условие за тяхното успешно функциониране и развитие. Резултатите в тази област зависят от трансфера и прилагането на съвременните форми и технологии на обслужване на потребителите.
Един от основните проблеми, с който се сблъсква съвременната ресторантьорска индустрия, е организацията и поддържането на успешен бизнес в условията на стремително изменящ се пазар и делова среда.
Целта на бакалавърската теза е да се анализира управлението на „Българският ресторант Чевермето”, гр. София.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване